บริการของ 9ACCOUNTING.COM
  • รับทำบัญชี
  • ตรวจสอบบัญชี เซ็นรับรองงบ
  • จดทะเบียนทางธุรกิจทุกชนิด
  • ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี / ภาษี
โทร : 02-720-9755
Mail : buncheeaudit@windowlive.com

เกร็ดความรู้

  "จดทะเบียนบริษัท" มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Read more

  ขั้นตอน การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และเอกสารที่ต้องใช้
Read more

ข่าวสารบัญชีน่ารู้

  กรมสรรพากรเตือนประชาชน ระวังถูกมิจฉาชีพหลอก เรื่องคืนภาษี และขอรับบริจาค
Read more

  อัตราภาษีทางอ้อมทั่วโลก กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลงอย่างต่อเนื่อง
Read more

THANK YOU FOR VISITING
สำนักงานบัญชี 9accounting : รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท


  ความหมายของการบัญชี

 
ความหมายของการบัญชี
 
มีการพบหลักฐานว่าการบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำบัญชีสินค้า บัญชีค่าแรงและค่าภาษีอากร ในเมโสโปเตเมีย ต่อมา ก่อนคริสตศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอิตาเลี่ยน ได้พัฒนาระบบบัญชีคู่ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก แต่หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เขาคิดขึ้นนั้นไม่ได้รวบรวมไว้ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1494 นาย FRA LUCA PACIOLI ชาวอิตาเลี่ยน ได้แต่งหนังสือชื่อว่า "Summa" เป็นตำราการคำนวณเกี่ยวกับเลขคณิต พีชคณิต การแลกเปลี่ยนเงินตรารวมถึงการบัญชี ซึ่งเขาได้รวบรวมกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้านหลักการบัญชีคู่ไว้อย่างสมบูรณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาแห่งวิชาการบัญชี" ต่อมาราวคศ.ที่ 18 ได้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ และมีการลงทุนกันมากขึ้น โดยเฉพาะมีการลงทุนร่วมกัน จึงเกิดความคิดที่จะบันทึกบัญชีกิจการแยกต่างหากจากเจ้าของ เพื่อจะได้ทราบว่าใครลงทุนเท่าใด และมีสิทธิส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเท่าใด นอกจากนี้ยังมีการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานถึงผลการดำเนินงาน และฐานะของธุรกิจให้ผู้ร่วมลงทุนได้ทราบ ซึ่งแนวความคิดนี้เป็นที่ยอมรับและใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน
 
การบัญชี (Accounting)
 
คือ ขั้นตอนของระบบการรวบรวม-วิเคราะห์ และการรายงานข้อมูลทางการเงิน (Pride, Hughes and Kapoor. 1996 : 534)
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หรือเรียกย่อว่า ส.บช. (The Institute of Ceritfied Accountants and Auditor of Thailand : ICAAT) ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดังนี้
 
การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บบันทึก รวบรวม จำแนก และทำสรุปข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี ก็คือการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการนั้น ๆ
 
สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ ( The American Institute of Certified Public Accountants : AICPA) ให้ความหมายของการบัญชีไว้ดังนี้
 
" Accounting is the art of recording, classifying and หsummarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are, in part at least, of financial character and interpreting the results thereof."
 
จากคำนิยามข้างต้น การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก การจำแนกให้เป็นหมวดหมู่ และการสรุปผลสิ่งสำคัญในรูปของตัวเงิน รายการ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงิน รวมถึงการแปลความหมายของผลการปฏิบัติดังกล่าวด้วย
 
การบัญชี มีความหมายที่สำคัญ 2 ประการ คือ
-
1. การทำบัญชี (Bookkeeping) เป็นหน้าที่ของผู้ทำบัญชี (Bookkeeper) มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
 
1.1 การรวบรวม (Collecting) หมายถึง การรวบรวมข้อมูล หรือรายการค้าที่เกิดขึ้นประจำวันและหลักฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น หลักฐานการซื้อเชื่อ/ขายเชื่อ หลักฐานการับ/จ่ายเงิน เป็นต้น
1.2 การบันทึก (Recording) หมายถึง การจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งให้ถูกต้อง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมกับบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา
1.3 การจำแนก (Classifying) หมายถึง การนำข้อมูลที่จดบันทึกไว้แล้ว ทำการจำแนกให้เป็นหมวดหมู่ของบัญชีประเภทต่างๆ เช่น หมวดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ(equity) รายได้และค่าใช้จ่าย
1.4 การสรุปข้อมูล (Summarizing) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จำแนกให้เป็นหมวดหมู่ดังกล่าวแล้ว มาสรุปเป็นรายงานทางการเงิน (Accounting report) ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ ตลอดจนการได้มาและใช้ไปของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง
 
2. การให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหาร ผู้ให้กู้ เจ้าหนี้ ตัวแทนรัฐบาล
 
นักลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลทางการเงิน ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การจัดทำงบประมาณ การปรับปรุงระบบบัญชี เป็นต้น


ข้อมูลจาก http://account.bu.ac.th/article/account01.htmlเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- ความหมายของการบัญชี
- Bookkeeping Services are Meant to Simplify Your Workload
- Bookkeeping Services For Small Business


 

 
รับทำบัญชี เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน พร้อมปิดงบอัพเดตข้อมูลทุกเดือน !!! จดทะเบียนบริษัท 5,000 แถมฟรี!! จดเลขปจต.ผู้เสียภาษี + จดVAT
ตรวจสอบบัญชี เริ่มต้นที่ 4,500 บาท. เครื่องหมายการค้า 10,000 บาท.
Copyright ©2004 สำนักงานบัญชี WWW.9ACCOUNTING.COM. All rights reserved.
22,24 ซอยรามคำแหง2 ซอย 13 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
Tel : 02-720-9755, 02-397-7201-2, 086-885-7188 Email : buncheeaudit@windowlive.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร